Szukaj

Regulamin

§1 DEFINICJE

Wyrażenia pisane w niniejszym regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie:

• Sklep – Sklep internetowy www.molesandfreckles.com.

• Towary – wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży w Sklepie.

• Klient – osoba dokonująca zakupu Towaru w Sklepie.

• Regulamin – niniejszy regulamin.

• Umowa sprzedaży – umowa zawierana przez Klienta ze Sklepem. Do umowy stosuje się ustawę z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.


§2 INFORMACJE OGÓLNE

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów Sklepu – określa zasady składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.

3. Sklep umożliwia nabywanie Towarów przez Internet, pod adresem: www.molesandfreckles.com.

4. Informacje o produktach w Sklepie, w tym opisy oraz ceny Towarów, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

5. Zdjęcia i prezentacje oferowanych Towarów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli.

6. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Towarów, ich cen, materiałów, z których są wykonane, itp.

7. Klient Sklepu zobowiązany jest do:

• korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu wyłącznie do użytku własnego,

• korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulamin.


§3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży składając zamówienie na stronie Sklepu. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem.

2. Zamówienia można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym od dnia, w którym zamówienie zostało złożone.

3. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie podczas zakupu na stronie internetowej Sklepu danych Klienta niezbędnych do dostawy Towaru Klientowi oraz wygenerowania rachunku.

4. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty, ich rozmiarów poprzez dodanie ich do „Koszyka”. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Złóż zamówienie” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do dostawy Towarów oraz wystawienia rachunku.

5. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie” po wyborze płatności) stanowi ofertę Klienta złożoną Sklepowi, celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

6. Po złożeniu przez Klienta zamówienia potwierdzenie zostanie pokazane na stronie Sklepu, a na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłany komunikat zawierający informacje dotyczące zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat ten jest potwierdzeniem otrzymania przez Sklep oferty nabycia Towarów przez Klienta.

7. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty do realizacji drogą elektroniczną (tzw. „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia”) na wskazany przez niego adres e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

8. Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

9. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej i poinformować sklep o rezygnacji z zamówienia.

10. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą lub gdy nastąpi brak autoryzacji płatności.


§4 DOSTAWA I ODBIÓR

1. Termin realizacji zamówienia w Sklepie, wskazany podczas składania zamówienia, to najbardziej prawdopodobny czas, w trakcie którego zamówienie zostanie zrealizowane.

2. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

3. Produkty są dostarczone pod wskazany adres za pomocą firmy spedycyjnej DPD.

4. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia.

5. Przewidywany czas dostawy to 3 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki.

6. Maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych, a w żadnym razie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.

7. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji w przypadku płatności kartą lub po uiszczeniu przez Klienta opłaty za wybrany Towar, zgodnej z ceną podaną przy finalizacji zamówienia (nie dotyczy wyboru płatności za pobraniem).

8. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednakowych egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.


§5 SPRZEDAŻ, CENY, PŁATNOŚCI

1. Cena danego Towaru podawana na stronie internetowej Sklepu wiąże strony od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Cena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie ulegnie zmianie niezależnie od jej zmian w Sklepie, które nastąpią po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

2. Ceny Towarów w Sklepie są cenami brutto. W polskiej wersji językowej podawane są w złotych polskich. W anielskiej wersji podawane są w Euro.

3. Sposób zapłaty za Towary wybierany jest przez Klienta. Sklep umożliwia:

• dokonywanie płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayPal,

• dokonywanie płatności poprzez tradycyjny przelew,

• dokonywanie płatności kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic i Maestro.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Towar.

5. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych w Sklepie przed dokonaniem ww. zmian.


§6 GWARANCJA, ZWROTY I REKLAMACJE

1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. za niezgodność Towaru nabytego przez Klienta z Umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.

2. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe. Zdjęcia Towarów mają charakter przykładowy, gdyż większość towarów wykonywana jest ręcznie, z wyjątkowych materiałów. Mogą wystąpić nieznaczne różnice w wyglądzie produktów.

3. Towary wykonane na zamówienie, według specyfikacji Klienta lub dostosowane w taki sposób, że służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb nie podlegają wymianie i zwrotowi oraz reklamacji.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości Towarów w ofercie Sklepu, w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie Sklepu, jaki również ich modyfikacji.

5. Każdy Towar kupiony w Sklepie może być reklamowany z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji oraz jeśli posiada wady stanowiące o jego niezgodności z Umową sprzedaży.

6. W celu rozpoczęcia procesu reklamacji prosimy o pobranie formularza reklamacji ze strony internetowej Sklepu (link znajduje się w stopce na dole strony) oraz przesłanie go, wraz z dowodem zakupu oraz wadliwym Towarem w przeciągu 14 dni od otrzymania przesyłki na adres magazynu zwrotów:

Moles and Freckles Kowalczyk, Strożek Sp. J.

Wałowice 5

96-200 Rawa Mazowiecka

hellomolesandfreckles@gmail.com

tel. 882 137 445 / 607 481 721

7. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki kurierskiej zawierającej reklamowany Towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą kurierską, Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), Sklep zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią o niezasadności reklamacji. Sklep nie ponosi kosztów przesyłki reklamowanego Towaru od Klienta do magazynu zwrotów. Sklep ponosi jedynie koszt przesyłki naprawionego lub wymienionego Towaru do Klienta.

8. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.

9. Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

10. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest odesłanie Towaru w stanie nienaruszonym (z oryginalnie wszytymi metkami, nieużywanego i czystego, pozbawionego zapachu) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru, wraz z formularzem zwrotu pobranym ze strony internetowej Sklepu (link znajduje się w stopce na dole strony) oraz dowodem zakupu. W celu przyspieszenia zwrotu środków finansowych do Klienta Sklep prosi dodatkowo o wysłanie wypełnionego formularza zwrotu pocztą elektroniczną na adres hellomolesandfreckles@gmail.com

11. Pieniądze odesłane zostaną na podany przez Klienta numer konta bankowego maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Towaru. Jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej zwrot zostanie dokonany na rachunek karty użytej do płatności.

12. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego Towaru, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia do Sklepu Towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.

13. Sklep nie przyjmuje Towarów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.


§7 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Sklep.

2. Sklep zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych obowiązującego od 25 maja 2018 r. („RODO”).

3. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sklepowi wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sklep w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma prawo do wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje na stronie internetowej molesandfreckles.com (link znajduje się w stopce na dole strony).


§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administratorami i właścicielami Sklepu są Łukasz Kowalczyk oraz Piotr Strożek, prowadzący działalność gospodarczą (Spółka Jawna) z siedzibą w Chrustach, adres: 96-200 Chrusty ul. Leśna 3, NIP 835 16 13 092.

2. Dane osobowe Klientów, podawane podczas składania zamówienia w Sklepie są przetwarzane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówień.

3. Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie Towarów oferowanych przez Sklep.

4. Do Umowy sprzedaży Towarów w Sklepie stosuje się prawo polskie.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.

6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.

8. Administrator Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania strony internetowej Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9. Sklep nie odpowiada za zakłócenia w działalności spowodowane awarią sieci Internet.

10. Wszystkie zdjęcia, grafiki, logotypy, publikacje i teksty dostępne w Sklepie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie Sklepu.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów